2014-01-19

SYO-HIN SYO-KAI
KITAKAZE

PYU- PYU-

TOTTEMO  SAMUI !

KYOU  ha

SUBARASHII

KNIT no

GOSYOUKAI !

OLD NORDIC SWEATER
9,975yen

LONG  na

RIBU  ga

KAKKOII !

COLOR

DESIGN

CONDITION

QUALITYALL

★★★★★

KONO  HUYU

5 HON no

YUBI ni

HAIRU to

OMOIMASU

YO !

4649 !